На 20.05.2022 г. екипът на Ромска академия за култура и образование премина през Въвеждащо обучение за организация на събития и привличане на публики. Обучението е част от дейностите по проект „Културни хоризонти“, финансиран по Програма „Едногодишен гранд 21“ на Национален фонд „Култура“.

Проектът „Културни хоризонти“ има за цел да приложи принципите на устойчивото развитие чрез повишаване на капацитета на РАКО за организиране на събития и привличане на широк кръг публики. Основната цел на проекта е свързана с целите и мисията на организацията за осъществяване на активна дейност за обръщане на ромската общност към своите корени, към фолклора, историята и ромската култура; популяризира високите постижения на ромите в областта на културата, изкуството и науката.

По време на обучението, нашият лектор Радослава Кузманова запозна екипа ни с основните елементи на Стратегията за привличане на публики на културни и образователни събития, представи маркетингови подходи и очерта инструментите за оценка на реализацията на Стратегията.

Мерките, заложени в Стратегията ще бъдат пилотно тествани и оценени по време на предстоящото културно събитие по проекта.