Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ в партньорство с община Твърдица успешно приключи изпълнението на Дейност 6„Ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения“ в рамките на проект BGLD-2.003-0006 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”.

Екип „Мобилна академия за родители“ извършваше последователна и непрекъсната работа в осигуряване на професионална подкрепа, чрез посещения на място в домовете на ромските деца от гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Сборище.

За подобряване на достъпа до здравна грижа, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система екипа провеждаше всекидневни срещи с родители, настойници, бъдещи родители на ромски деца, консултираше, предоставяше експертно мнение и подкрепа, препоръки относно: „Имунизационен календар на РБ“, „Здравословно детско меню. Съвети за родители“, „Ранните бракове крият много опасности“, „Положителните страни на детската градина. Дневен режим“, „Списък в помощ на родителя“, „Личният пример на родителите“.

Също така екипа организира и проведе 12 тематични срещи, в които 158 родителите от гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Сборище имаха възможността да участват  и да се запознаят с теми относно отглеждането и възпитанието на деца на възраст 0-6 години:

  1. Личния пример – Ролята на родителя за отглеждането на деца. Родителя – пример подражание. Децата често копират родителското поведение. Какво е обкръжението на децата – семейство и приятели, и тяхното влияние върху поведението на децата. Поделянето на грижите – майчинство и бащинство.
  2. Здравна грижа –Какво е здраве? Кои са компонентите на здравословния начин на живот?; Хранене и народопсихология – стереотипи, митове потребности. Родителски капацитет и отговорност, свързани със здравословния начин на живот.
  3. Образование – Ценностите и мястото на семейството и уважението в светогледа на ромите относно образованието на децата; Какво включва подготовката за училище, защо е необходимо децата да са подготвени за училище и как родителите могат да участват в тази подготовка.; Образованието в съвременното общество като ценност, която предпоставя успешна лична, социална и професионална реализация в бъдеще.; Мотивиране на родителите да подкрепят образователната кариера на своите деца, за които всеки родител иска най-доброто.; Представяне на интересни истории на успели в професионален и личен план роми.
  4. Култура-Подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения на деца от ромската общност, чрез Създаване на условия за равен достъп на родителите до обществения културен живот: Повишаване информираността за приноса на ромската култура в българската и световна културна съкровищница; Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура.