Pages Menu

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: „Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник“ – 1 /една/ позиция. І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Основни изисквания: 1.1. Да са физически лица, дееспособни български граждани; 1.2. Да имат завършено висше образование и минимум 7 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен експерт“ 1.3. Да имат завършено средно образование и минимум 3 години [още]

Read More

ОБЯВА Във връзка с реализацията на Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община – Тунджа ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: образователен стюард – 2 /две/ позиции и образователен експерт -1 /една/ позиция. Заетост на трудов договор, за срок до 24 месеца, почасово за длъжността „образователен стюард“ – 785 ч. за едно наето лице; за длъжността „образователен експерт“ – 720 часа. І. Кандидатите трябва да отговарят на [още]

Read More
Думи за видни ромски творци

Думи за видни ромски творци

РАКО проведе обучение на ромски стипендианти Обучение на младежи на тема „Културна идентичност. Видни роми“ проведе  Ромска академия за култура и образование в Сливен. Антония Захариева запозна младежите, стипендианти на организацията в Сливен с целите и дейностите на сдружението,  накратко разказа за своя път в учението, за трудностите между действителността и желанието да следваш мечтите си. Васил Чапразов, създател на Агенция Дром дромендар и водещите ромски издания – в. „Дром дромендар“, списание „О рома“,  запозна присъстващите младежи с живота и творчеството на гениалния ромски композитор и диригент Йордан Русчев – Данко, създател на легендарния четиригласов ромски ансамбъл „Никола Кочев“, автор на над 50 песни на ромски език. Присъстваха 25 младежи, стипендианти на организацията от професионалните гимназии по механотехника, електротехника, текстил и облекло, строителство и геодезия, природо-математическата гимназия, които се включиха активно в дискусията и зададоха множество въпроси относно ромския език, ромските занаяти,  музика,  поезия… Георги, ученик в 9 клас, сподели своите страхове от расисткото отношение на учители към ученици, Асен – ученик в 11 клас, попита защо в училище [още]

Read More

Конкурс за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В „ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД – 2018/2019г. ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 октомври Изисквания към кандидатите: 1. да са от ромски произход; 2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2018/2019 година; 3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца; 4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2017/2018 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2017/2018 година. Необходими документи до крайния срок за кандидатстване: 1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за кандидати под 18 годишна възраст. 2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, [още]

Read More

Програма „Равен шанс“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019г. Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Условия за участие на учениците 1.    Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас); 2.    Да са мотивирани да продължат образованието си; 3.    Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство, т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно; 4.    Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ [още]

Read More

СТАРТИРА НОВИЯТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА РОМСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна. Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България: Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP); Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2017-2018 година; Стипендии за обучение в чужбина (RISP). СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ RMUSP, RHSP Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 15ти Май 2018 година. Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2018. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 1-ви юни 2018 г. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Да заявяват открито ромския си произход; Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, [още]

Read More

Родителска среща в Надежда

Екипа на Ромска академия за култура и образование проведе родителска среща в кв.Надежда на 9 февруари. Присъстваха родители чиито деца са на възраст до 3 годишна възраст. Стела Костова – председател на РАКО, запозна родителите с изискванията на Община Сливен относно необходимите документи за записване на децата в детска ясла и детска градина. Сестрите – Рабие и Дурдане, заявиха, че новопостроената детска градина ще им даде възможността да се върнат отново на работа. Таткото – Красимир, попита кога ще стартират групите в детската градина.  Част от родителите споделиха своите притеснения и питат кои ще са учителите тъй като напоследък често се излъчват предавания за насилие в детските градини. Стела Костова успокои родителите, тъй като учителите в новата детска градина ще преминат през специализирано обучение, на което ще бъдат обучени да работят с ромски деца.                 Дейността е част от „Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос [още]

Read More

Чудеса по Коледа, или реалност в детска градина „Радост“

Очакваме Коледа! Поставихме снежинките, украсихме с гирлянди, децата бленуват подаръци. Но…сурвачките? Трябват и дрянови пръчки, и нанизи от пуканки, ошав, парички, кравайчета…Няма да се справим сами. Вечерта, когато изпращаме децата, организираме нашата импровизирана „родителска среща“. Доволни сме, решено е – сурвачки ще имаме. На следващия ден „нашите“ татковци донесоха дряновиците- бяха обиколили околностите на селото и ни изненадаха. Благодарихме и се надявахме на същата отзивчивост и на майките. В четвъртък те не се забавиха- носиха и пуканки, и ошав, и мандаринки…, а и ние се бяхме подготвили: подготвихме масичките, връвките, и още пуканки, и кравайчета и ябълки.  Децата бяха въодушевени, щяха да посрещнат своите близки! На поканата се отзоваха всички майки на деца, които бяха свободни. Започнахме работа – едната група низа пуканките, другата – паричките, третата – ошава, Мария, майката на Белчо, заедно с г-жа Вълева, усукваха и завързваха дряновиците, Емилия, майката на Руска и Боянка, ни донесе мандарини, а Валя, майката на Иван – кравайчета. И работихме, украсявахме, низахме, а леля Татяна, помощник-възпитател, пусна музика и всички [още]

Read More
Конкурс за поезия на името на Усин Керим

Конкурс за поезия на името на Усин Керим

РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ обявява Конкурс за поезия на името на УСИН КЕРИМ Резултатите ще бъдат обявени в Дни-те на ромската култура през септември 2017 Жури ще присъди следните награди: СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ИМЕТО НА Усин керим Първа награда (поезия на ромски език) Първа награда (поезия на български език) Втора награда (поезия на ромски език) Втора награда  (поезия на български език) Участниците в конкурса трябва да изпратят не по-малко от 3/три свои непубликувани творби на адрес: 8800 г. Сливен, бул.Цар Освободител 34 – Г, Ромска академия за култура и образование или stela_rmo@slivenbg.net , За конкурса за поезия, с кратко представяне – имена, адрес, възраст, професия, публикации, телефон за връзка… Краен срок за изпращане на творбите – 10 септември 2017 година     „Проектът „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“ се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски [още]

Read More

Искам да строя къщи, да стана архитект, това сподели Неделчо Атанасов

Среща с абитуриенти от сливенските гимназии и ромски студенти проведе Ромска академия за култура и образование в Сливен. Домакините поделиха своите грижи за младите роми, за тяхната реализация в образованието и труда, с Младежка фондация АРЕТЕ и местното Бюро по труда. В  своите презентации Снежина Славева и Васил Димитров, програмни ръководители в АРЕТЕ, запознаха участниците в срещата с възможностите, които предоставя организацията им на младежите пожелали да продължат образованието си във висши учебни заведения. Снежина и Васил представиха и целите и задачите на националните младежки лагери, които организират. Те провокираха младежите и някои от тях споделиха специалностите, по които кандидатстват. Стенли е получил високи оценки на приемните изпити и вече е приет в УНСС. Неделчо иска да стане архитект, да строи къщи, а Георги смята да запише педагогика, да учителства. Мнозина от присъстващите гимназисти изразиха желание да кандидатстват за участие в предстоящите лагери. Ценна и подробна информация за многобройните програми на Бюрото по труда, които осигуряват възможности за трудова реализация на младите хора, представи Росица Хаджиева, експерт в Бюрото [още]

Read More