Pages Menu

Покана

за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП Уважаеми дами и господа, Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики: Предмет: предпечат/дизайн и печат на сборник „Книга за ромите“ по дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“, CPV код: 22100000 Количество и обем: 500бр, пълноцветна корица, размер 160/230, телово шиене Обща прогнозна стойност: 4166,67лв без ДДС или 5000лв с ДДС Срок за представяне на офертата: 26 април 2021, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г Срок на валидност на офертата: 3 месеца Дейността е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент [още]

Read More

50 години Световен ромски конгрес-8 април

Уважаеми братя и сестри,Скъпи приятели,Днес е 8 април – Международен ден на ромите!Ден за почит към всички жертви – стотици хилядите роми, избити в концентрационните лагери по време на Втората световна война.Тази година на 8 април честваме 50 години от Първия Световен ромски конгрес, който се е състоял през 1971 година в Лондон. Конгресът е повратна точка за ромите по света. Денят е специален за нас, защото се чества нашата култура, език и устойчивост, с които запазваме нашата идентичност жива. Първият конгрес утвърждава ромските символи, използвани като инструменти за обединение и политическа мобилизация. Това са обединяващият термин „роми“, ромското знаме, лозунгът „Opre Rroma!” (Напред и Нагоре, Роми!), нашият химн „Джелем, Джелем“ и Международния ден 8 Април. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, за това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния [още]

Read More

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на събития

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за организиране и провеждане събития“ във връзка с реализацията на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“ в съответствие с договор номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:Обособена позиция 1: Организиране на поетичен конкурс;Обособена позиция 2: Провеждане на семинари, беседи и др.;Обособена позиция 3: Промотиране на „Книга за ромите“. на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/1d854dbb-fcdc-4851-8669-d08a792d37d3 Краен срок: 14 март 1-поканаИзтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификацияИзтегляне 5-договорИзтегляне протокол-1Изтегляне [още]

Read More

Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“

Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за позицията „Образователен експерт – преодоляване на негативните нагласи“, в съответствие с договор номер по ОПРЧР BG05MOP001-2.018-0039-C01 и договор номер по ОПНОИР №BG05MOP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05MOP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Предвидената услуга е във връзка с реализацията на дейност 3 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен“. Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на образователни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, за популяризиране на културната идентичност на ромската общност в Община Сливен: 1. Провеждане на 15 броя образователен форум: 2. Теренна работа с 15 младежи за събиране на автентичен ромски фолклор, митове, песни, приказно творчество: 3.Организиране и провеждане на 1 бр. Национален поетичен конкурс. Краен срок: 10 февруари 2021 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index 1-поканаИзтегляне 2-офертаИзтегляне 2-оферта-изискванияИзтегляне 3-декларацияИзтегляне 4-техническа-спецификацияИзтегляне 6-договорИзтегляне [още]

Read More

Обява

Във връзка с реализацията на Дейност „Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства, чрез методическа подкрепа и супервизия на ученици и родители“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВАПроцедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: „Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция, „Образователен сътрудник „Основно училище“- 1 /една/ позиция.І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Основни изисквания:1.1. Да са физически лица, дееспособни български граждани;1.2. Да имат завършено висше образование и минимум 7 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен експерт“1.3. Да имат завършено средно образование и минимум 3 години опит [още]

Read More

Обява

Във връзка с реализацията на Дейност „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВАПроцедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: „Образователен експерт“ – 1 /една/ позиция и „Образователен сътрудник“ – 1 /една/ позиция. І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Основни изисквания:1.1. Да са физически лица, дееспособни български граждани;1.2. Да имат завършено висше образование и минимум 7 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността „Образователен експерт“1.3. Да имат завършено средно образование и минимум 3 години опит в работа с деца и родители от малцинствен произход за длъжността [още]

Read More

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община Сливен ОБЯВЯВАПроцедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за следната длъжност: Експерт „Преодоляване на негативни обществени нагласи и развитие на местни общности“– 1 /една/ позиция. І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Основни изисквания:• Да са физически лица, дееспособни български граждани;• Да имат завършено висше образование и специфичен образователен опит над 7 години в сферата на идентичността, работа с деца и родители от малцинствен произход.• Да познават местните общности, включително [още]

Read More

Обява

Във връзка с реализацията на Дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез създаване на мобилна академия „Мисия образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Договор номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, в качеството си на партньор на община – Тунджа ОБЯВЯВА Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за следните длъжности: образователен стюард – 1 /една/ позиция и образователен експерт -1 /една/ позиция.Заетост на трудов договор, за срок до 8 месеца, почасово за длъжността „образователен стюард“ – 180 часа; за длъжността „образователен експерт“ – 193 часа. І. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:1. Основни изисквания:• да са физически лица, [още]

Read More
Празниците на ромите

Празниците на ромите

В България живеят много етноси: българи, роми, турци, евреи, арменци, гагаузи, албанци, руснаци… И всеки от тях има свои традиции, обичаи, свои празници. А празниците си приличат, имат общи характеристики, свързани с религията, културата на народа, но се и различават, носят черти от неговата история, музика, танци, фолклор. Такива отлики, специфични черти, имат и ромските празници, родени преди векове, векове.Прародината на ромите е Индия – древната, многоликата, богатата на езици, култури, религии, минало и настояще държава – самаконтинент. Безспорен аргумент за това ни дава сравнителното езикознание – стотици са думите в ромските диалекти, чиитопроизношение, съдържание, съвпадат със звученето и съдържанието на изконни думи от санскритски – езикът на ведическите книги,от хинди, урду и др. индийски езици: (агни – огън; пани – вода; танк – тесен; ек –едно; панч –пет; бала – коса; бършинд – дъжд; муй – лице;шоро – глава; ме – аз; ту – ти и др.).Своите земи под Хималаите, петоречието Панджаб, Ришикеш – светите места край великата Ганга, ромите напускат през V-VI век, след нашествията на „белите [още]

Read More
Покана

Покана

за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП Уважаеми дами и господа, Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики: Предмет: Изработване и издаване на печатни материали по дейност 2 „Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила чрез на създаване на Мобилна академия „Мисия образование“. Издаване на брошура „Щастливо детство“, CPV код: 22100000 Количество и обем: 2500бр, 8 страници, пълноцветен печат, размер А4 Обща прогнозна стойност: 1333,33лв без ДДС или 1600лв с ДДС Срок за представяне на офертата: 10 декември 2020, в офиса на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“: гр.Сливен, бул.Цар Освободител 34-Г Срок на валидност на офертата: 3 месеца Дейността е в съответствие с договор номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M20P001-C01, Проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент [още]

Read More